پارادوکس


   چه تناقض مضمری هست در کلمهٔ «متواضع‌ترین»!هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر