تعیین تکلیف

تا آنجا که می توانی ذهن را سبک و کم بار نگه دار.

بمحض ایجاد سوال یا مسئله ای در ذهنت، تکلیفت را با آن روشن کن. نگذار ذهنت آرشیو انواع مسائل و تصمیمات و فکرهای معوق و معلق باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر