کیفیت گفتار، کیفیت شنیدار

چند تمرین:

۱. وقتی در حال مسواک زدن هستی، مسواک زننده را تماشا کن.

۲. وقتی در حال ظرف شستن هستی، فرد ظرف شوینده را تماشا کن.

۳. وقتی در حال قدم زدن هستی، فرد قدم زننده را تماشا کن.

۴.  هنگام تماشای طبیعت، تماشاکننده را تماشا کن.

۵. هنگام حرف زدن، همزمان فرد حرف زننده را تماشا کن.

۶. وقتی در حال مراقبه یا نماز خواندن هستی، مراقبه کننده و نماز خواننده را تماشا کن.

۷. وقتی در حال فکر کردن هستی، فکر کننده را تماشا کن.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر