پفک

به نسبتی که یک فرد یا یک سیستم و مکتب حرف حساب و غنای سخنش کمتر باشد، دنگ و فنگ و آرایش و بزکش بیشتر است.

من هر چه حرفم بی‌محتوی تر و بی‌مایه تر باشد، برای پوشاندن این بی‌مایه گی از جملات پیچیده، کلمات و اصطلاحات قلمبه سلمبه و ترجیحاً خارجی استفاده بیشتری می‌کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر