خیرخواهی


   هویت فکری و نظام حاکم بر آن ما را به طور عجیبی بدخواه بار آورده است و اگرچه به طور ظاهری برای دیگران آرزوی خیر و خوبی می‌کنیم ولی در اعماق دلمان اصلاً خواستار خیر و خوبی برای آنها نیستیم.

   ما باطناً و در اعماق دلمان به هیچ وجه آرزوی خیر و برکت و احساس خوشبختی برای همدیگر نداریم و فقط ریاکارانه به اصطلاح عشق می‌ورزیم و آرزوی خوبی  برای هم می‌کنیم.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر