حرف حرف حرف


   چقدر ما تشنهٔ خواندن و حرف زدن دربارهٔ مراقبه و خودشناسی هستیم. اگر همین چیزی که می‌دانیم را پیاده کنیم، آنچه نمی‌دانیم خودبخود جلوی چشم و عقل‌مان می‌آید. این همه حرص زدن برای دانستن و جمع‌آوری دیتا!

   من اگر بنشینم هزار کتاب و مقاله درباره‌ حلوا بخوانم، یا دربارهٔ آن ساعت‌ها فکر کنم، آیا کامم شیرین می‌شود؟هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر