تعدی


   خودارضایی تجاوز به خویشتن است. تجاوز به دل.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر