زمان

مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد
که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر