چَرا   گوسفند دلت را برای چَرا به دشت نور ببر. به دشت و دمن سکوت. 

   بنشین و چریدنش را تماشا کن.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر