لات، هبل، عزی

   
   بت‌های زمان خودت، بت‌های درون خودت را پیدا کن. چه خداهایی را می‌پرستی؟ تایید دیگران؟ حرف مردم؟ موفقیت؟ قدرت و برتری؟ خوش جلوه کردن؟ 

خودت را بکاو. پیدایشان کن.

و ابراهیم باش. 

نترس!
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر