کُل


 گفت پیغمبر شما را ای مهان
چون پدر هستم شفیق و مهربان

ز آن سبب که جمله اجزای من‌اید
جزو را از کل چرا برمی‌کنید؟هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر